Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir?

Türk Edebiyatında İlkler – Edebiyatta İlkler

Türk Edebiyatında İlkler denilince akla gelen, sınavlarda çıkmış bütün ilkler, batılı anlamda ilkler, Türk edebiyatındaki bütün ilkler liste halinde sizlere sunulmuştur. Edebiyatta İlkler denilince bu makale sizlere güzel bir bilgi içeriği sunacaktır. Edebiyasa olarak sizleri selamlıyoruz! Bol çalışmalar güzel insanlar..

Türk Edebiyatında İlkler – Edebiyatta İlkler

 • İlk yazılı ürünler, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları
 • Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 • İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
 • İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
 • İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk resmi Türkçe gazete: Takvim–i Vakayi
 • İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis
 • İlk özel gazete: Şinasi/Agah Efendi: Tercüman-ı Ahval
 • İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
 • İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi
 • İlk özel gazete: Şinasi ile Agâh Efendi/ Tercüman-ı Ahval
 • İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 • İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit Tarhan/Eşber  
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A. Hamit Tarhan / Nesteren
 • İlk bibliyografya: Kâtip Çelebi / Keşfü’z Zünun
 • İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
 • İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
 • İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
 • İlk şiir antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
 • İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk hikâye kitabı: A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig
 • İlk siyasetname: Yusuf Has Hacip/ Kutadgu Bilig
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig
 • İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig
 • Aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
 • Mensur şiir örneklerini veren ilk kişi: Halit Ziya Uşaklıgil
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk makale: Şinasi/Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati 
 • İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
 • İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
 • İlk natüralist eserimizin yazarı: Nabizade Nazım / Zehra(Aynı zamanda ilk psikolojik roman denemesidir)
Edebiyatta İlkler
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 • Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Şemsettin Sami: Kamusul Alam
 • İlk sözlüğümüz: Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
 • İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı: Ömer Seyfettin
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit Tarhan / Validem
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
 • Tekke şiirinin kurucusu: Ahmet Yesevi
 • İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
 • Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 • İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu
 • İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
 • İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak (Yusuf Kamil Paşa
 • İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi (1880)
 • İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
 • İlk modern roman örnekleri –Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
 • Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
 • Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.
 • Şinasi’nin ilk ilk fabl çevirileri – Fransız şair La Fontaine’dendir.
 • İlk makale örneği – Mukaddime ( Tercüman-ı Ahval’de yayımlandı.)
 • Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.
 • İlk özel gazete – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi
 • İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı’dır
 • İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
 • İlk günlük ( batılı anlamda ) Direktör Ali Bey “Seyahat Jurnali”
 • Yer adları bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî” – Yusuf Kamil Paşa
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
 • Batılı anlamda ilk Fabl Örnekleri: Şinasi tarafından verildi
 • Batılı anlamda ilk tiyatro: Şinasi’nin Şair Evlenmesi (1859)
 • İlk atasözleri kitabı: Şinasi Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit (Eşber ve Sardanapal)
 • Bilinen ilk Türk yazarı: Yollug Tigin ve Vezir Tonyukuk
 • Edebiyatımızda objektif-eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklaya: R.Mahmut Ekrem
 • Türkçenin zengin, güçlü bir dil olduğunu savunan ilk eser: Divan-ı Lugat-it Türk
 • Kadın sorununun ilk kez işlendiği roman: A.Mithat – Henüz On Yedi Yaşında
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 • Okullar için hazırlanan ilk edebiyat kitabı: R.Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Sefa
 • Edebiyatımızda çocuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbül zade Vehbi’nin Lütfiye’sidir
 • İlk çocuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
 • Âşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
 • Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
 • Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir
 • İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
 • Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
 • Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
 • Dünyada ilk özgün çizgi macera hikâyesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
 • Serbest müstezattı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir
 • Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili’dir
 • Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
 • Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
 • En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
 • Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım’dır.(M.Doğan)
 • Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
 • Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
 • Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
 • Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
 • İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir
 • İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
 • Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir
 • Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır
 • Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı’dir.
 • İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir
 • İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur
 • Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
 • Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
 • İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
 • Türk Edebiyatı’nda yayımlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
 • Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.
 • Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
 • Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
 • Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır
 • Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı Kırgızların Manas Destanı
 • Divan edebiyatının “Mahallileşme” akımının ilk temsilcisi: Nedim
  İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ül A’lam
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı

Türk Edebiyatında ilkler ve yazarları tam liste. Edebiyatta ilkler, Edebiyatı İlkleri, Edebiyat İlkleri AYT, AYT edebiyat ilkleri, Edebiyatta ilkler bulmaca, edebiyat ilk, edebiyatta ilkler nelerdir, edebiyatta ilkler kısaca nelerdir? Edebiyatta ilkler, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk roman, Türk edebiyatında ilk tarihi roman, Türk edebiyatında ilk roman, Türk edebiyatında ilk romanlar

Hakkında Tolwon.Com

İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Türk Edebiyatına dair her şey tolwon.com 'da sizleri bekliyor..

İlginizi Çekebilir!

Dilbilgisinde Zarf Nedir? 5 Zarf Türleri Açıklaması

Zarf diğer adıyla “belirteç” dil bilgisinde yer alan sözcük türlerinden biridir. Eylem yöneltilen soruların cevabı …

1 Yorum

 1. güzel konu👍

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir